PILNE!!!

W ZWIĄZKU Z POJAWIAJĄCYMI SIĘ ZAKAŻENIAMI KORONAWIRUSEM PRZYPOMINAMY O ZASADACH WZMOŻONEGO  PRZESTRZEGANIA HIGIENY OSOBISTEJ.
A W PRZYPADKU ZAUWAŻENIA JAKICHKOLWIEK OBJAWÓW PRZEZIĘBIENIA PROSIMY O POZOSTANIE
W DOMU ( ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA POZ.325 Z DNIA 27.02.2020)

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 27 lutego 2020r.
Poz.325
ROZPORZĄDZENIE
M I N I S T R A Z D R O W I A
z dnia 27 lutego
2020r.
w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2
Na podstawie art.3ust.2 ustawy z dnia 5grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i
chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z2019r. poz.1239 i1495 oraz z2020r. poz.284 i322) zarządza się, co następuje:
§1.Ogłasza się, że zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2zostało objęte przepisami o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
§2.Rozporządzenie wchodzi wżycie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
                                                        Minister Zdrowia: wz.J. Cieszyński